logo_par_brata_alberta

Niedziela:
08:00 10:00 12:00 17:00
Dni powszednie:
07:00 18:00

Grupa Modlitewna

Lektorzy

Ruch modlitewny

Lektorzy

Słowo lektor pochodzi z języka łacińskiego: „legere” – czytać i oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne lub liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, tzn. podczas Mszy Świętej, liturgii sakramentów, sakramentaliów, Liturgii Godzin i innych nabożeństw.

Według Ogólnego Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego: „wielkość i znaczenie głoszenia słowa Bożego w liturgii Kościoła domaga się, aby we wspólnocie parafialnej istniał zespół lektorów młodszych i starszych, a także aby określone były sposoby angażowania do spełniania tej funkcji liturgicznej osób nie będących w żadnej wspólnocie diakoijnej. Trzeba też ukazać perspektywę wzrastania w tym posługiwaniu wszystkim, których Bóg na tę drogę wzywa….”

Zadania lektora

Lektor, jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego z wyłączeniem Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, kiedy lektor może odczytać Ewangelię). Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może też wykonać psalm między czytaniami. W czasie procesji na wejście może ponadto wnieść Księgę Ewangelii.

Lektor aktywnie angażuje się w sprawy kościoła. 

Pięć przykazań lektora:

  • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
  • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
  • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
  • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
  • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Kto może zostać lektorem

W Polsce lektorem może być ustanowiony (czyli na stałe) chłopiec po ukończeniu 14 roku życia i po pewnym przygotowaniu (formacja ascetyczna, biblijna, liturgiczna, fonetyczna). 

Oczywiście mogą wykonywać funkcję lektora osoby nie ustanowione do tego na stałe, więc chłopcy, młodzieńcy, mężczyźni, dziewczęta i kobiety.

Do funkcji lektora wybiera się nie tylko tych, którzy posiadają odpowiednie możliwości głosowe, poprawną dykcję, odwagę i swobodę występowania przed większym zgromadzeniem, ale przede wszystkim kandydatów, którzy:

  • prowadzą właściwy styl chrześcijańskiego życia,
  • prowadzą pobożne i gorliwe życie modlitewne i sakramentalne,
  • są zaangażowani w sprawy Kościoła i parafii,
  • współpracują w dziele apostolstwa wśród wiernych świeckich,
  • poświęcają czas lekturze Pisma św.

Modlitwa lektora

Panie,

Oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa,

Które mam przekazywać innym.

Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa.

Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości,

uczyń mnie swoim narzędziem,

bym mógł nieść Cię ludziom

w sercu,

w dłoniach,

na wargach,

Amen.